Annuaire alternatif Almina.lu

visit guttland – waldbaden

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Bain de forêt

forest bathing

Waldbaden

Beschreibung

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Sous-titre en allemand
Waldbaden

Ich führe dich durch eine transzendente Erfahrung, bei der der Gesang des Windes und das Flüstern der Blätter zu den Begleitern einer unvergesslichen spirituellen Wiederverbindung werden.

Beschreiwung

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Sous-titre en luxembourgeois
Bësch bueden

Ech féieren dech duerch eng transzendental Erfahrung, wou de Gesang vum Wand an’t Geflüster vun den Bléider zu den Begleeder vun enger onvergiesslecher spiritueller Wäertverbindung ginn

Description

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Sous-titre en anglais
forest bathing

I guide you through a transcendental experience, where the song of the wind and the whisper of the leaves become the guides to an unforgettable spiritual reconnection.

Description

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Sous-titre en français
Bain de forêt

Je vous guide à travers une expérience transcendantale, où le chant du vent et le murmure des feuilles deviennent les guides d’une reconnexion spirituelle inoubliable.

Tag

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Contact Information

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker

Location

Beschcoaching – shinrin yoku – Karen Decker