Événements

 
ENG ÄERD - All Wandel geet mat engem éischte klenge Schrëtt un - Mertzig / Feulen / Bourscheid

Eng Äerd

Vendredi 07 Octobre 2022, 19:00 - 22:00
//// LU /////
ENG ÄERD
All Wandel geet mat engem éischte klenge Schrëtt un, komm mer maachen dësen zesummen!
E film vum Tom Alesch koproduzéiert mam Centre National de l’Audiovisuel an mam CELL - the Transition Hub. Dauer vum Film: 85 Min.
De Film ass ob lëtzebuergesch mat franséischen an engleschen Ënnertitel. D'Sprooch vun den Diskussiounsronne gëtt de Participanten ugepasst.
No der Projektioun proposéiere mir en Austausch zum Thema lokal Klimaaktiounen an ärer Gemeng: Welch Projete ginn et an den Gemengen Mertzig, Feulen an Bourscheid am Kader vum Klimapakt? Bei welchen Aktioune géingt dir gären aktiv ginn?
Projektioun vum Film Eng Äerd ass organiséiert vun de Gemengen Mertzig, Feulen an Bourscheid, an Zesummenaarbecht mam CELL – the Transition hub, am Kader vum Klimapakt.
Mat der Ënnerstëtzung vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
Dësen Event gëtt am Respekt vun de Covidmesuren organiséiert.
//// FR /////
ENG ÄERD
« Tout changement commence par un petit pas, ensemble faisons le nôtre! »
Un film de Tom Alesch coproduit par le Centre National de l’Audiovisuel et CELL - the Transition Hub. Durée du film: 85 min.
Film en VO LU sous-titre FR et EN.
Langue de la soirée en fonction des participants.
Après la projection nous vous proposons un échange autour du sujet des actions locales pour le climat dans votre commune: Quels projets existent dans les communes de Mertzig, Feulen et Bourscheid? A quelles actions auriez-vous envie de participer?
La projection du film Eng Äerd est organisée par les communes de Mertzig, Feulen et Bourscheid, en coopération avec CELL – the Transition hub, et dans le cadre du Pacte climat.
avec le soutien du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
durable et de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
Cet événement est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigeur.
//// EN /////
ENG ÄERD
Every change starts with a small step, together let's make it ours!
Movie by Tom Alesch and coproduced by the National Audiovisual Centre and CELL - the Transition Hub. Film duration: 85 min.
The movie is in Luxembourgish with French and English subtitles. The discussions will be conducted in a language most convenient for the participants.
The screening will be followed by a live exchange around the topic of local climate actions in your municipality: what are the climate projects in the municipalities of Mertzig, Feulen and Bourscheid? In what kind of action would you like to participate?
The screening of the movie Eng Äerd is organised by the municipalities of Mertzig, Feulen and Bourscheid, in collaboration with CELL – the Transition hub, in the context of the Pacte climat.
With the support of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and the Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
This event is organised in compliance with the health measures in force.

 


eng-aerd.jpg
Contact:

Web : https://www.engaerd.lu/


 
Lieu  :
Centre culturel Hennesbau
15C Rue de la Fail LU- Niedefeulen
 

Share this post /Partager

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Retour