Events

 
ENG ÄERD - Hesper

Thursday 18 November 2021, 19:00
//// LU /////
ENG ÄERD
All Wandel geet mat engem éischte klenge Schrëtt un, komm mer maachen dësen zesummen!
E film vum Tom Alesch koproduzéiert mam Centre National de l’Audiovisuel an mam CELL - the Transition Hub. Dauer vum Film: 85 Min.
De Film ass ob lëtzebuergesch mat franséischen an engleschen Ënnertitel. D'Sprooch vun den Diskussiounsronne gëtt de Participanten ugepasst.
No der Projektioun proposéiere mir en Austausch zum Thema lokal Klimaaktiounen an der Gemeng: Hesper Welch Projete ginn et an der Gemeng am Kader vum Klimapakt? Bei welchen Aktioune géingt dir gären aktiv ginn?
Projektioun vum Film Eng Äerd ass organiséiert vun der Kommissioun fir Emwelt a Klima vun der Gemeng Hesper, an Zesummenaarbecht mam CELL – the Transition hub.
Mat der Ënnerstëtzung vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
--
//// FR /////
ENG ÄERD
« Tout changement commence par un petit pas, ensemble faisons le nôtre! »
Un film de Tom Alesch coproduit par le Centre National de l’Audiovisuel et CELL - the Transition Hub. Durée du film: 85 min.
Film en VO LU sous-titre FR et EN.
Langue de la soirée en fonction des participants.
Après la projection nous vous proposons un échange autour du sujet des actions locales pour le climat dans la commune de Hesperange: Quels projets existent dans la commune? A quelles actions auriez-vous envie de participer?
La projection du film Eng Äerd est organisée par la Commission environnement et climat de la Commune de Hesperange, en coopération avec CELL – the Transition hub.
avec le soutien du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement
durable et de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
--
//// EN /////
ENG ÄERD
Every change starts with a small step, together let's make it ours!
Movie by Tom Alesch and coproduced by the National Audiovisual Centre and CELL - the Transition Hub. Film duration: 85 min.
The movie is in Luxembourgish with French and English subtitles. The discussions will be conducted in a language most convenient for the participants.
The screening will be followed by a live exchange around the topic of local climate actions in the municipality of Hesperange: what are the climate projects and in what kind of action would you like to participate?
The screening of the movie Eng Äerd is organised by the Commisison on environnement and climate of the municipalitiy of Hesperange, in collaboration with CELL – the Transition hub.
With the support of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and the Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
 

eng-aerd.jpg
Contact:

Web : https://contern.lu


 
Location  :
CELO
476, route de Thionville LU-5886 Hesperange
http://https://celo.lu/
 

Share this post /Partager

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Back