Conférence RGPD

Conférence RGPD

Conférence RGPD

Anne-Namalie L’Hôte
17/09/2024    
19:00 – 21:00
Ôpen
12, route d’Echternach, Junglinster, 6114 (Lu)
  • conférence
  • cours / formation

Ôpen- maison citoyenne est heureuse de vous proposer un moment de présentation et d’échange autour de la réglementation générale de la protection des données : “Le RGPD démystifié “ avec Anne-Namalie L’HÔTE, avocate.

Cet échange est pensé pour toutes les associations qui souhaitent comprendre la réglementation RGPD.

Ôpen- maison citoyenne est un espace pensé par et pour les citoyens et les associations autour des valeurs humaines, écologiques et sociales. Chacun peut y proposer ses activités.

Le projet “Association Hub” vise la création d’un hub associatif sur le territoire des communes de Betzdorf, Junglinster et Niederanven.

Rendez-vous chez Ôpen : lundi le 17 septembre de 19h à 21h
12, Route d’Echternach; L-6114 Junglinster

Pour une meilleure planification, merci de vous inscrire par mail à

Prix : contribution libre
Ôpen est une association sans but lucratif, soutenez-nous afin que nous restions Ôpen.
———–
Ôpen- maison citoyenne is pleased to invite you to a presentation and discussion on the General Data Protection Regulation: “Le RGPD démystifié” with Anne-Namalie L’HÔTE, lawyer.

This discussion is designed for all associations wishing to understand the RGPD regulations.

Ôpen- maison citoyenne is a space designed by and for citizens and associations around human, ecological and social values. Anyone can propose their own activities at Ôpen.

The “Association Hub” project aims to create an association hub in the Betzdorf, Junglinster and Niederanven municipalities.

Meeting at Ôpen: Monday 17 September from 7pm to 9pm
12, Route d’Echternach; L-6114 Junglinster

For a better planning, please register by email at

Price: free contribution
Ôpen is a not-for-profit association. Please support us so that we can remain Ôpen.
———–
D’Ôpen Biergerhaus ass frou fir Iech op eng Präsentatioun an Diskussioun iwwert d’Réglementation générale de la protection des données zesumme matt der Anne-Namalie L’Hôte (Affekotin) virstellen ze dierfen.

Des Diskussioun ass fir all déi Leit gëeegent, déi gäre méi iwwer d’Reglementatioun RGPD genge wëssen.

D’Ôpen Biergerhaus ass eng Plaz, déi vun a fir d’Bierger geduecht ass souwéi fir d’Associatioune ronderëm di mënschlech, ökologesch a sozial Wäerter. Jidderee kann eegen Aktivitéite virschloen.

De Projet “Association Hub” viséiert d’Grënnung vun engem associativen Hub, deen ech iwwert d’Territoirë vun de Gemenge Betzder, Jonglënster an Niederanven erstreckt.

Treffe beim Ôpen: Méindes de 17. September vun 19h bis 21h
12, Route d’Echternach; L-6114 Junglinster

Fir eng besser Planung schreift Iech w.e.g virdru per Mail un an.

Präis: Fräie Bäitrag
Den Ôpen ass eng gemengnëtzeg Associatioun, ënnerstëtzt äis fir datt mir kënne Ôpen bleiwen!


Organisateur et/ou animateur: Anne-Namalie L’Hôte
Contact :
Ôpen 12, route d’Echternach, Junglinster, 6114 (Lu)